Concept

Zoals alle herstructureringsopgaven heeft de vraag om een stedebouwkundige visie te ontwikkelen voor de locatie “De Wilgenborgh” en omgeving een paradoxaal karakter. Daarbij staat de wens om het individu dienstverlening en zorg aan te bieden in een kleinschalig en herkenbaar woonmilieu op gespannen voet met de economische noodzaak om de grootschalige locatie verder te verdichten met hoge woningaantallen.

De hoekverdraaiing in de verkavelingsrichting formuleert het kader waarbinnen de oplossing van het vraagstuk besloten ligt. De potentie van de locatie wordt gelegitimeerd door dit scharnierpunt, juist waar de tuinstadgedachte van Schiebroek-zuid, het vooroorlogse Schiebroek en de karakteristieke openheid van de Bergse Achterplas de historie van de schiebroekse polder chronologisch markeren. Door combineren van een opgetild maaiveld, strokenverkaveling en hoogbouwaccenten is voor het wooncomplex een uitwaaierende lamellenstructuur ontstaan, die inspeelt op de vigerende verkavelingrichtingen. De lamellen worden aan de overzijde van de Adriaan Kluitstaat beantwoord door een met de bestaande portiekflat samenhangend woonensemble, bestaande uit 5 stroken met eengezinswoningen en appartementen en een separate woontoren.

In een vroeg stadium van het ontwerpproces is geopteerd voor een overdekte parkeeroplossing voor 100 auto’s, waarbij het maaiveld voor de bewoners van het wooncomplex opgetild wordt. Voor het gehele plangebied geldt, dat er gewoond wordt aan de straat, zo gewoon mogelijk met voordeuren en herkenbare entrees voor de appartementen. Een levendig gebruik van de buitenruimte wordt gegenereerd door de groepswoningen, de zorgappartementen, het wijkservicecentrum en het kinderdagverblijf. Alle eengezinswoningen krijgen waar mogelijk op het zuiden georiënteerde tuinen, die visueel onderdeel uitmaken van het gemeenschappelijke domein. De diverse plandelen kunnen onafhankelijk van elkaar, gefaseerd, ontwikkeld worden.

Het wijkservicecentrum is ontsloten via een poort en verbind de openbare functies van de begane grond en de 1e verdieping. Het wijkcentrum is georiënteerd op de zon. De opdeling in herkenbare eenheden en de doordachte verdeling van de entrees over 3 straten voorkomt een “instellingskarakter” en sluit aan bij het concept: een collage van woongebouwen, die zich telkenmale anders presenteren naar de wijk. Het opgetilde maaiveld biedt een semi-openbare ruimte met unieke kwaliteiten. Een houten dek met niveauverschillen, plantenbakken, doorstekende bomen en natuurlijke beschoeiingen biedt ruimte aan en beschutte wereld, waar het zowel in de zon als in de schaduw goed toeven is.

Het ontwerp van Spring architecten is na de succesvolle selectie een aantal keren afgestemd op voortschrijdende inzichten en indieningsgereed gemaakt. Uiteindelijk heeft Laurens Wonen als gevolg van de crisis het plan ingetrokken omdat realisatie van dit programma te ambitieus bleek.

 

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.